Kontakt


Wy?wietl wi?ksz? map?
 Gadus sp. z o. o. podpisa? Umow? o dofinansowanie nr 00027-6520.11-OR110003/17 zawart? w dniu 12.07.2018r. w Gdyni w ramach dzia?ania - Warto?? dodana, jako?? produktów i wykorzystywanie niechcianych po?owów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. E rozporz?dzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybo?ówstwa zrównowa?onego ?rodowisko, zasobooszcz?dnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ?Rybactwo i Morze”

Gadus sp. z o. o. zobowi?zuje si? do realizacji operacji pt.: ?Inwestycje zwi?kszaj?ce warto?? produktów rybo?ówstwa”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osi?gni?ty nast?puj?cy cel: ?podnoszenie konkurencyjno?ci i rentowno?ci przedsi?biorstw w sektorze rybo?ówstwa, w tym floty ?odziowego rybo?ówstwa przybrze?nego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Skontaktuj sie z nami

GADUS Sp. z o.o.

ul. Przemys?owa 8
81-029 Gdynia
Poland
tel. +48 58 663 45 26


NIP VAT UE PL 958-14-36-004
KRS 0000153760


Gadus Delikatesy

W sprawach zwi?zanych z sieci? Delikatesów Gadus:
tel. +48 58 621 15 40


facebook.com/delikatesyRybne

Dzia? fakturowania


Handel zagraniczny

Handel krajowy

Magazyn

Logistyka

Technologia


Prezes zarz?du

Prezes zarz?du


汤姆高清影院